Bestsellery
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (BOX 2 CD + KSIĄŻKA)
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (BOX 2 CD + KSIĄŻKA)
99,00 zł 88,00 zł
szt.
BISZ - ULISSES
BISZ - ULISSES
49,00 zł
szt.
BISZ - WILK W LESIE RZECZY (audiobook)
BISZ - WILK W LESIE RZECZY (audiobook)
39,00 zł
szt.
NOWOŚCI
After Kartel - Contra (PREORDER)
After Kartel - Contra (PREORDER)
39,00 zł
szt.
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (WINYL + CD + KSIĄŻKA)
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (WINYL + CD + KSIĄŻKA)
149,00 zł 139,00 zł
szt.
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (WINYL)
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (WINYL)
109,00 zł 99,00 zł
szt.
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (BOX 2 CD + KSIĄŻKA)
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA (BOX 2 CD + KSIĄŻKA)
99,00 zł 88,00 zł
szt.
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA
BISZ / KOSA - NOWA PŁYTA
49,00 zł 44,00 zł
szt.
PINS PTS
PINS PTS
25,00 zł
szt.
NERKA PTS Shoulder Bag (szara)
NERKA PTS Shoulder Bag (szara)
119,00 zł
szt.
NERKA PTS Shoulder Bag (ciemno szara)
NERKA PTS Shoulder Bag (ciemno szara)
119,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach wydawniczych i promocjach.
Bezpieczne zakupy

 

Regulamin

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami regulują kwestie dotyczące korzystania ze 
Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl dostępnego pod adresem internetowym http://www.pchamytensyf.pl
2. Operatorem Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl jest firma Agencja Promocyjna Everysound Jowita Jaruszewska z siedzibą w Bydgoszczy, 85-124 Bydgoszcz ul. Konopnickiej 34/23, NIP: 9670672947 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki.
3. Kupujący może w szybki i efektywny sposób kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@pchamytensyf.pl, telefonicznie dzwoniąc na 
numer: 501175619 lub 608481897w godz. 9:00-15:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: Agencja Promocyjna Everysound Jowita Jaruszewska ul. Konopnickiej 34/23 85-124 Bydgoszcz.

§. 2 DEFINICJE 

1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl , o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 
poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
5. Sklep – Sklep Internetowy pchamytensyf.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.pchamytensyf.pl,
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, 
tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed 
wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji 
jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym 
momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej 
realizacji.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji.
6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski i na terenie całego świata.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a. Aktywny adres e-mail.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości 
określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez 
Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c. Numer telefonu.
5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin 
pracy).
6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a. Firmę,
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu.
7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Sprzedającego adres e-mail przychodzi informacja o zarejestrowaniu nowego użytkownika.
8. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11. 
9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego 
usunięciem.
11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta 
Użytkownika,
e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu 
telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail..
12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej 
miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych)..
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może 
zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. 
14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora. 
15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 
16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 11 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) 
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu 
cywilnego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień oczekujących i 
przyjętych do realizacji.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy 
sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11. 
7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 14 dni kalendarzowych (po tym czasie 
wygasa) i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b. dodania ich do koszyka,
c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d. zalogowania do Konta Użytkownika 
e. kliknięcia przycisku „wyślij zamówienie”.
9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej 
obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu pchamytensyf.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Przy 
wysyłce zakupionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszty te wynoszą odpowiednio: 
a. przesyłka krajowa - w przypadku wpłaty na konto – od 6 zł do 30zł
koszt przesyłki zależny jest od jej wagi
b. przesyłka zagraniczna - w przypadku wpłaty na konto – od 25 zł do 70zł 
koszt przesyłki zależny jest od jej wagi
c. odbiór osobisty – brak kosztów przesyłki (0zł)

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
2. Po przedpłacie wysyłka zakupionego towaru dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Inpost .
3. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktury VAT. Dane do faktury prosimy wpisać w momencie rejestracji lub w formularzu wypełnianym po zakupie.
4. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do 
Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
5. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 lit. g.
6. Kupujący będą informowani o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.
7. Sprzedawca oświadcza, iż jego celem jest zapewnienie Klientom możliwie najkorzystniejszych warunków wysyłki zakupionego towaru.
8. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Termin realizacji zamówienia biegnie od momentu zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności przelewem). Termin realizacji zamówienia w przypadku przedpłaty wynosi do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu na konto.
9. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony przez obsługę Sklepu, aby podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od umowy). 
10. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki 11. W przypadku nie odebrania przesyłki przez klienta lub chęcią wymiany na inny towar z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, ponosi on wszystkie koszty związane ze zwrotem przesyłki do sprzedającego oraz ewentualnym ponownym wysłaniem przesyłki zgodnie z obowiązującymi kosztami wysyłki w sklepie pchamytensyf.pl
12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


§. 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Operatorami płatności są BlueMedia S.A. oraz PayU S.A.
2. Kupujący wybiera formę uregulowania należności:
a. przedpłata na rachunek firmy – w terminie 14 dni o dnia zawarcia umowy,
b. dostępne formy płatności elektronicznych, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
3. Nr rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na adres mailowy Kupującego (podany w zamówieniu).

§. 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez 
podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres info@pchamytensyf.pl 
b. w formie pisemnej, na adres Agencja Promocyjna Everysound Jowita Jaruszewska, Konopnickiej 34/23, 85-124 Bydgoszcz.
3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 
(czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania 
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy.
9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty 
dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na 
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy pchamytensyf.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania 
konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności 
przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług operatorom pocztowym w celu nadania przesyłki.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego pchamytensyf.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze 
zm.).
5. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż 
nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
6. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym 
podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w 
sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do 
ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania 
wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega 
sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia 
wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 12. REKLAMACJA / RĘKOJMIA 

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji / rękojmi zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne / rękojmi powinno, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu który można pobrać tutaj -> Formularz Reklamacyjny
3. W razie ewentualnych braków reklamacji / rękojmi uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: pchamytensyf.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 501175619 lub 608481897.

6. Okres rękojmi to 2 lata od momentu wydania rzeczy, a po skorzystaniu z procedury (np. wymiany rzeczy) – nie zostaje on przedłużony.
7. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie 
poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z 
upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówieńzłożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia 
zamówienia.
5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z przepisami ustaw przewidującymi ochronę Konsumentów, a obowiązującymi w miejscu zamieszkania Konsumenta, 
postanowienie to nie obowiązuje, a w jego miejsce zastosowanie znajdują stosowne przepisy ustawy.
7. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Adres zwroty i reklamacje:

Agencja Promocyjna Everysound Jowita Jaruszewska
ul. Szczecinska 7-9 (obwodnica Bydgoszczy)
86-065 Lisi Ogon

Pobierz Druk reklamacyjny

Dane konta bankowego:

Pamiętaj aby podać nr. zamówienia w tytule płatności !!!

Agencja Promocyjna EverySound
Jowita Jaruszewska
ul. Konopnickiej 34/23
85-124 Bydgoszcz

Bank PKO BP SA
06 1020 1462 0000 7802 0327 8256
Tytułem: Numer zamówienia

Kod SWIFT (BIC) dla przelewów zagranicznych
BPKOPLPW

Płatności elektroniczne

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl